Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Evergraph. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81066104.                                                               

 

Artikel 1 Definities                                                                                                                     

Intellectueel Eigendom: een verzamelnaam voor rechten op intellectuele composities.

Winstderving: keer dat een desbetreffende partij winst misloopt.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid                                                                                                        

 2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Evergraph en afnemer voor opdrachten/bestellingen die bij Evergraph zijn geplaatst, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.        

2.2         Met het aangaan van een overeenkomst met Evergraph of het plaatsen van een bestelling bij Evergraph doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden. 
2.3         Ontlopen van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk tussen afnemer en Evergraph is vastgesteld.
2.4         Aanpassingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer bindend vanaf één kalendermaand na bekendmaking van de aanpassing of aanvulling aan afnemer.

 

Artikel 3 Levering (levertijd en formaten)  

3.1         De methodiek en termijn van levering wordt in afspraak met de afnemer bepaald. 

3.2         Na levering zijn alle geleverde diensten of producten voor rekening en risico van afnemer.                      

3.3         Evergraph heeft het recht om de levering in delen op te leveren. 

3.4         Overeengekomen of opgegeven opleveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. 

3.5         De aangegeven levertijd op de website van Evergraph is een schatting.   

 

Artikel 4 Tarieven                                                                                                                        4.1.    Alle overeenkomsten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Evergraph waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.                                                              

4.2     Alle in de overeenkomst, aanbiedingen en offertes genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.                  

4.3    Evergraph behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende overeenkomsten. Evergraph zal uiterlijk één kalendermaand voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.                                                                                          

4.4     Afnemer is gerechtigd binnen 14 dagen nadat door Evergraph aan afnemer de mededeling van de tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

 

Artikel 5

Intellectueel Eigendom                                                                                                                                                                          

5.1         Het is afnemer nadrukkelijk verboden om opgeleverde zaken buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het eigendom van de geleverde producten nog niet op afnemer is overgegaan. 
5.2         Afnemer is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities. 
5.3         Evergraph heeft de vrijheid om opgeleverde zaken te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie. Afnemer is gerechtigd binnen 14 dagen na de definitieve levering, schriftelijk aan te geven dat de opgeleverde zaken niet mogen worden gebruikt voor promotiedoeleinden.

5.4.       Het is de afnemer niet toegestaan het beeld-woordmerk, logo en alle overige intellectuele eigendomsrechten van Evergraph te gebruiken. Indien Evergraph schriftelijke toestemming heeft gegeven om de intellectuele eigendommen van Evergraph te gebruiken.

 

Artikel 6 Website                                                                                                                         6.1         Evergraph is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, hacking, storingen, buitenwerkingstelling, verlies van gegevens bij de hostingprovider en derden die door Evergraph zijn ingeschakeld, ongeacht de oorzaak. 

 

Artikel 7

Aansprakelijkheid      

7.1         Evergraph aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het gebruik maken van de website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in de algemene voorwaarden is vermeld.     

7.2         Iedere aansprakelijkheid van Evergraph, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het overdragen van het dataverkeer.    

7.3        Deze aansprakelijkheidsbeperking van Evergraph beoogt niet de aansprakelijkheid van Evergraph voor opzet en/of bewuste onbedachtzaamheid van Evergraph zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.                                                                                                                                                                    

Artikel 8 Betaling                                                                                                                         8.1.      Pas na ontvangst van de betalingsbevestiging van de afnemer, wordt de opdracht verwerkt.                                                                              

8.2.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Evergraph te melden.                          

8.3.        Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW aangegeven, tenzij het vermeld staat.                                                                                        

8.4.        Alleen door Evergraph schriftelijk vastgelegde afwijkingen van de aangegeven tarieven op de website zijn bindend.     

 

Artikel 9 Overmacht                                                                                                                    9.1       Er is geen sprake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen de afnemer en Evergraph, indien er sprake is van overmacht.

9.2       Onder overmacht wordt verstaan onder ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van cruciale werknemers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Evergraph, tekortkomingen van door Evergraph ingeschakelde derden, storingen in de verbinden met internet, hardwarestoringen, storingen in (communicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.      

 

Artikel 10 Rechtskeuze en jurisdictie                                                                                                                    

 

10.1     Op deze Algemene Voorwaarden an alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.  

10.2     Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst. 

 

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht                                                                                                 11.1     Partijen hebben de plicht om alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of opdracht van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen, die van aard vertrouwelijk is, geheim te houden. Bekendmaking van vertrouwelijke informatie mag als het een wettelijke verplichting is.                                                                                                                                

11.2     De door afnemer verstrekte informatie wordt niet voor een ander doeleinde gebruikt dan de informatie waarvoor bestemd was. Evergraph houdt rekening met privacy en zorgt voor dat persoonlijke en informatie over het bedrijf vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Evergraph. Het gegevens bestand is ingericht volgens de conceptregels van Autoriteit Persoonsgegevens.  

11.3     In het gegevensbestand van Evergraph worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of opdracht. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Evergraph wordt gecontroleerd of afnemer diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door Evergraph in zijn gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Evergraph en partners van Evergraph.